مسابقات کشوری ورزش باستانی کارگران در مشهد برگزار شد